РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ПЕРІОД ДО 2016 РОКУ

 

Сьогодні Україна у процесі поступової інтеграції до правового простору Європейського Союзу наполегливо реформує систему державно-управлінських відносин.  Адміністративна реформа як один із напрямів Президентської Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» спрямована на підвищення ефективності діяльності державних органів та гарантування професійності та відповідальності державної служби.

Європейські виміри реформи скріплені у схваленому в 2010 році Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», пункт 1 стаття 3 якого визначила серед основних засад політики у сфері розбудови державності модернізацію державної служби з урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності.

Нормативне та організаційне забезпечення створення професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби закріплене у новій редакції Закону України «Про державну службу» та нормативно-правових актах щодо його впровадження.

Пріоритети розвитку кадрової політики в державному управлінні закріплені Президентом України у Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, якою визначені шляхи і засоби професіоналізації державної служби, впровадження технологій управління персоналом на противагу існуючим регламентам роботи з кадрами. Зокрема Стратегія передбачає розроблення та прийняття державної цільової програми кадрової політики, а також відповідних галузевих програм.

Будь-яка реформа – це комплексні зміни: удосконалення законодавчої бази, інституційна розбудова та розвиток людського потенціалу. Такий підхід реалізовано у резолюції Кабінету Міністрів України від 22.09.2011 № 37533/3/1-11 щодо розроблення стратегічного документа, який містить комплекс завдань спрямованих на розвиток системи державної служби.

Національним агентством України з питань державної служби розроблено Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року, метою якої є реалізація державної політики щодо управління потенціалом державних службовців, модернізації інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади.

Проект Державної цільової програми розроблено з метою реалізації Концепції, яку Уряд схвалив розпорядженням від 27 червня 2012 року № 411-р. Передбачається, що виконання Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадити сучасні технології управління людськими ресурсами та забезпечити наукове супроводження реформи.

Проект не охоплює низку важливих для забезпечення професійності та сталості державної служби питань, розв’язання яких уже закріплено в програмних документах Президента і Уряду: доброчесності та запобігання проявам корупції, реформування системи підвищення кваліфікації та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, розвитку вищого корпусу державної служби та започаткування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», залучення молоді на державну службу та забезпечення ґендерної рівності тощо.

Наразі пріоритетами Програми визначено:

Ø                 впровадження нового механізму, стандартів та процедур службових відносин у сфері державної служби. У рамках реалізації цього пріоритету передбачається:

- впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час відбору на державну службу, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;

- забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;

- оновлення змісту діяльності служб персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, посилення їх стратегічної ролі;

Ø                 посилення інституціональної спроможності у системі державної служби. У рамках реалізації цього пріоритету передбачається:

- наукове забезпечення розвитку системи державної служби, визначення методів і механізму модернізації державної служби відповідно до стандартів і процедур роботи ЄС;

- посилення інституціональної спроможності служб персоналу центральних і місцевих органів виконавчої влади;

- надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги органам виконавчої влади з питань модернізації державної служби та нових засад управління персоналом з урахуванням міжнародного досвіду.

У ході розроблення проекту Програми враховано напрацювання українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі», насамперед розроблену Канадським бюро міжнародної освіти Стратегічну рамку щодо системи управління персоналом.

Одним із основних напрямів змін стане застосування компетентнісного підходу до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі, що покладено в основу кадрової політики Великобританії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та ін. 

Серед інших пропозицій – розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання при прийнятті на службу та просуванні, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом, удосконалення робочих процесів тощо.

Концепція Програми враховує європейські і міжнародні виміри реформи державної служби та висуває на порядок денний створення ефективної системи управління людськими ресурсами, що охоплює низку зазначених завдань (не враховуючи тих, реалізація яких передбачена іншими нормативно-правовими актами).

До цього процесу планується залучити усіх ключових учасників – органи виконавчої влади, наукові установи та навчальні заклади системи підвищення кваліфікації державних службовців, заінтересовані громадські організації та міжнародні проекти, які підтримують впровадження системних змін в Україні.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадити сучасні технології управління людськими ресурсами та забезпечити наукове супроводження реформи.

Передбачається, що реалізація Програми дасть змогу вирішити низку ключових проблем у забезпеченні стабільності державної служби та відновленні довіри громадськості до неї, забезпечивши зменшення плинності кадрів та підвищенні рейтингу України у міжнародних та вітчизняних дослідженнях.

Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 

Довідково:

З проектом Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Нацдержслужби у розділі «Взаємодія з громадськістю».

 

Прес-служба Нацдержслужби України

 

Вул. Прорізна, 15, Київ – 34, Україна 01601;

Контактні телефони         + 380 (44)256-00-64

+ 380 (44)279-05-29


Урегульовано питання

присвоєння рангів державним службовцям та визначення співвідношень між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 680 «Питання присвоєння рангів державних службовців та визначення співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» розроблена відповідно до статті 27 Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» (нова редакція) та на виконання підпункту 199.1.1.1. Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою урегулювання питання присвоєння рангів під час призначення на посаду державного службовця.

Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи, а також одночасно з призначенням на посаду державної служби, а у разі встановлення випробування - після його закінчення.

Черговий ранг у межах відповідної підгрупи посад державної служби присвоюється державному службовцю через кожні два роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.

Обов’язковою нормою для присвоєння чергового рангу державного службовця є результати оцінювання. У разі настання терміну присвоєння чергового рангу державному службовцю, який не проходив оцінювання результатів службової діяльності у відповідному органі державної влади, враховується інформація щодо результатів оцінювання з попереднього місця роботи на запит служби персоналу.

Новелою прийнятого Порядку, є окремий розділ, який визначає співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та спеціальними званнями.

Це дає право, під час прийняття на посаду державного службовця, особі, якій раніше було присвоєно ранг посадової особи місцевого самоврядування, військове звання, дипломатичний ранг чи спеціальне звання, присвоїти ранг державного службовця не нижче рангу посадової особи місцевого самоврядування, військового звання, дипломатичного рангу чи іншого спеціального звання, яке раніше було присвоєно.

Співвідношення між рангами державних службовців і військовими та спеціальними званнями визначаються окремими додатками до постанови.

Зазначені співвідношення застосовується лише під час призначення на посаду державного службовця.

                                               Прес-служба Нацдержслужби України


Визначено порядки надання державним службовцям

службового житла, а також компенсації витрат на проживання

 

Постанова Кабінетів Міністрів України від 18 липня 2012 року
№ 681 «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» розроблена Нацдержслужбою України з метою реалізації Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ «Про державну службу».

Прийнятою постановою затверджено Порядок надання службового житла державним службовцям та Порядок надання державним службовцям у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту службового житла або компенсації витрат на проживання та інших витрат.

Порядок надання службового житла державним службовцям визначає умови та механізм надання державному службовцю службового житла на час виконання ним службових обов’язків.

На відміну від старого порядку надання службового житла, що діє з 1988 року, новий дає право отримати службове житло всім державних службовцям.

Службовим житлом відповідно до Порядку є службове жиле приміщення державної або комунальної форми власності (квартири в жилих будинках квартирного типу різної поверховості, житлові будинки садибного типу, кімнати у гуртожитках, номери у готелях та інше жиле приміщення, що відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам).

Відповідно до Порядку основними суб’єктами відносин є:

-          суб’єкт призначення;

-          державні службовці;

-          виконавчі органи місцевого самоврядування.

Згідно з Порядком фонд службового житла формується за рахунок державної та комунальної форм власності.

Жиле приміщення державної форми власності включається до числа службових рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення на підставі подання суб’єкта призначення.

Жиле приміщення комунальної форми власності включається до числа службових рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення на підставі договору між суб’єктом призначення та виконавчим органом місцевого самоврядування.

Забезпечення державного службовця службовим жилим приміщенням здійснюються суб’єктом призначення.

З метою вирішення організаційних питань щодо надання державним службовцям службового житла, суб’єктом призначення утворюється житлово-побутова комісія.

Службове жиле приміщення надається державному службовцю, місце проживання якого зареєстроване в іншому населеному пункті, ніж той, у якому розташоване його місце роботи. Службове жиле приміщення не надається, якщо державний службовець чи члени його сім’ї мають у своїй власності житло в населеному пункті, де знаходиться місце роботи.

Для одержання службового жилого приміщення державний службовець подає комісії заяву на ім’я керівника суб’єкта призначення.

Комісія здійснює попередній розгляд заяв та документів, які подали державні службовці для одержання службового житла.

Рішення про надання службового жилого приміщення або про відмову в його наданні приймає керівник суб’єкта призначення.

На підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий орган місцевого самоврядування видає ордер, який є підставою для вселення в надане службове приміщення.

Порядком визначені обставини за яких державний службовець та члени його сім’ї зобов’язані звільнити займане ними службове жиле приміщення без надання їм іншого жилого приміщення, а саме:

одержання або придбання житла для постійного проживання у населеному пункті, в якому він працює;

припинення трудових відносин із суб’єктом призначення.

У разі відмови звільнити службове жиле приміщення виселення проводиться в судовому порядку.

Не можуть бути виселені зі службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

Порядок надання державним службовцям у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту службового житла або компенсації витрат на проживання та інших витрат визначає механізм надання державним службовцям, що тимчасово переведені на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту, для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням їх сімейного стану та компенсації інших витрат, пов’язаних з переїздом до іншого населеного пункту.

Дія цього порядку покликана захистити права та інтереси державних службовців що тимчасово переводяться на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту, а як результат, сприяти якісному та ефективному виконання покладених на них завдання та функції.

Порядок передбачений частиною 5 статті 32 нового Закону України
«Про державну службу», яка передбачає декілька специфічних моментів:

допускається тимчасове переведення державного службовця на іншу посаду державної служби, у тому числі до іншого населеного пункту, для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, якщо виконання відповідних посадових обов’язків не протипоказано державному службовцю за станом здоров’я;

зазначене переведення відбувається без згоди державного службовця;

строк такого переведення не більше одного року;

оплата праці за виконану роботу має бути не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою посадою за той самий період;

посада державної служби, з якої переведено державного службовця, зберігається за переведеним державним службовцем протягом строку переведення і не вважається вакантною. Інша особа може бути призначена на цю посаду на визначений строк у порядку, встановленому Законом.

переведення вагітної жінки, державного службовця, який сам виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, державного службовця, який у встановленому порядку визнаний інвалідом, без їхньої згоди не допускається.

Разом з тим, у частині 5 статті 32, також передбачено, що державний службовець може бути переведений до іншого населеного пункту лише за умови надання відповідного службового житла або компенсації витрат на проживання з урахуванням його сімейного стану та компенсації інших витрат, пов’язаних з переїздом до іншого населеного пункту.

 

          ДОВІДКОВО.

 

Закон України від 17 листопада 2011 року
№ 4050-
VІ «Про державну службу» розроблений з метою модернізації державної служби, її перетворення з допоміжного інституту держави, який уможливлює функціонування державних органів, на дієвий механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини, колективних інтересів суспільства. Нормативно-правові акти, спрямовані на його реалізацію, набирають чинності одночасно з набранням чинності цим законодавчим актом, з 1 січня 2013 року.

 

 

Прес-служба Нацдержслужби України
ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАНН

25 липня 2012 року постановою Кабінету Міністрів України № 666 затверджено Порядок проведення службового розслідування. Порядок розроблено Національним агентством України з питань державної служби з метою реалізації Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ «Про державну службу» та на виконання завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування» набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VІ «Про державну службу», тобто з 1 січня 2013 року.

До набрання чинності цим Порядком, проведення службового розслідування стосовно державних службовців проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950.

Прийнятий Порядок проведення службового розслідування містить низку новел:

- передбачено нову підставу проведення службового розслідування - за рішенням Нацдержслужби України у разі оскарження рішення керівника державної служби в державному органі щодо порушення наданих Законом України «Про державну службу» прав на державну службу або виникнення перешкод у їх реалізації;

- передбачено утворення керівником державної служби в державному органі комісії у складі не менше семи осіб, яку очолює голова.

Комісія з проведення службового розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби групи І утворюється суб’єктом призначення. До складу комісії включається представник Нацдержслужби України.

У разі проведення службового розслідування у державному органі, штатна чисельність працівників якого не перевищує десяти осіб, склад комісії затверджує керівник державної служби в державному органі вищого рівня. У такому разі комісія формується з працівників державного органу вищого рівня та представників Нацдержслужби України.

Під час проведення службового розслідування за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі до роботи комісії можуть залучатися відповідні фахівці.

Порівняно з діючим Порядком проведення службового розслідування відповідно до новоприйнятого Порядку, більш чітко визначена процедура утворення комісії з проведення службового розслідування, організації її роботи і прийняття нею рішень, відводу та самовідводу голови або членів комісії у разі виникнення конфлікту інтересів, розширено коло прав та обов’язків голови та членів комісії, а також розширено перелік прав державного службовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, зокрема можливість оскарження в установленому законодавством порядку висновків комісії з проведення службового розслідування.

Зазначеним Порядком передбачено заборону втручання у діяльність комісії боку будь-яких осіб, в тому числі з боку посадової особи, за рішенням якої проводиться службове розслідування.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться.

Прес-служба Нацдержслужби України


РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

 

Професійний публічний менеджмент є основою функціонування місцевої влади в будь-якій демократичній державі.

Головною передумовою реформування системи місцевого самоврядування в Україні є спроможність місцевих влад ефективно реалізовувати зростаючу кількість повноважень, що передається їм органами виконавчої влади з метою надання більш якісних послуг населенню. Умови служби співробітників органів місцевої влади повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі

Необхідною передумовою ефективного виконання зазначених завдань та повноважень місцевого самоврядування є належний професійний рівень службовців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Від ефективності діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування залежать умови життя мешканців конкретної територіальної громади. Все це свідчить про те вагоме значення, яке набувають питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації муніципальних службовців для забезпечення сталого місцевого і регіонального розвитку, покращання якості соціальних послуг, що надаються громадянам.

Потрібно відзначити, що сучасна система місцевого самоврядування в Україні вкрай потребує нових службовців, які мають відігравати ключову роль у здійсненні реформ на місцевому рівні. Саме вони повинні бути ініціаторами і головними проектувальниками демократичних перетворень у місцевому самоврядуванні ефективними менеджерами, лідерами команд, що їх реалізують для сучасного муніципального службовця не є достатнім мати необхідні знання у економічній, соціальній та правовій сферах та вміти  застосувати їх на практиці, він також має володіти численними управлінськими та комунікативними навичками

Разом з тим, організація навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування ускладнюється:

- неналежною фінансовою базою місцевого самоврядування, що перешкоджає залученню до роботи в органах місцевого самоврядування топ-менеджерів з сучасною освітою та відповідним досвідом;

- надмірною залежністю органів місцевого самоврядування від рішень органів державної влади, зокрема у питаннях організації процесу навчання працівників органів місцевого самоврядування;

- відсутністю загальноприйнятих стандартів якості у галузі навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- низькою мотивацією посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- неналежною взаємодією органів влади з неурядовими організаціями та громадськістю, зокрема у наданні соціальних послуг населенню;

- факторами психологічного характеру, пов’язаними з менталітетом службовців органів місцевого самоврядування, наявністю у  їх професійній свідомості залишків старих командно-адміністративних методів управління;

- недосконалістю українського законодавства, що регламентує питання навчання депутатів та працівників органів місцевого самоврядування, зокрема з питань ресурсного забезпечення процесу навчання;

- недостатньою координацією діяльності різних установ та організацій, що займаються навчанням посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також недостатнім забезпеченням навчального процесу належними навчальними програмами, літературою та методичними матеріалами.

Підготовка спеціалістів для служби в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування є важливою складовою державної кадрової політики, спрямованої на формування високопрофесійних кадрів та підвищення якості їх роботи.

Однак ця система підготовки та підвищення кваліфікації службовців потребує як внутрішньої, так і зовнішньої модернізації, що передбачає насамперед реформування професійного навчання службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як елементу розвитку інституційної спроможності державного управління, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у державі.

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Нацдержслужбою України розроблено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яка затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року
№ 1198-р.

В умовах нового демократичного суспільно-політичного ладу та глобалізаційних процесів (формування нових правил і засад економічного та соціального розвитку, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій) система навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – Система) не в повній мірі забезпечує необхідний професійний розвиток фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

За даними Державної служби статистики загальна чисельність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кінець 2010 року становила 379283 особи. З них в органах державної влади працювало 279500 державних службовців, в органах місцевого самоврядування – 99783 посадові особи місцевого самоврядування.

Водночас в органах державної влади та місцевого самоврядування спостерігається висока плинність кадрів, що посилюється проблемою недостатньої кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Гостро стоїть проблема і фахової професійної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Депутатський корпус місцевих рад фактично залишається поза увагою державної системи професійного навчання, окрім невеликої частини депутатів місцевих рад, які є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування. Рівень освіти депутатів місцевих рад у багатьох випадках здебільшого не дає їм змоги кваліфіковано здійснювати свої повноваження та виконувати покладені на них обов’язки. Близько 40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40 – 60 відсотків депутатів місцевих рад під час чергових виборів обираються вперше, що свідчить про відсутність у них відповідного досвіду та про потребу в навчанні та системному підвищенні кваліфікації. 

В контексті здійснення адміністративної реформи та реформи управління персоналом на державній службі набуває значення програма розвитку лідерства на рівні вищого корпусу державної служби – державних  службовців першої - другої категорії, як одного з елементів системи управління державною службою, головного фактора забезпечення високої якості діяльності органів державної влади.

Діюча Система носить переважно інформаційний або академічний характер, їй бракує динамічності та практичної цілеспрямованості щодо здобуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад певних навичок, необхідних для виконання службових обов’язків.

Науково-педагогічні та наукові працівники закладів Системи не охоплені експертно-аналітичним супроводом діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, не мають можливості в повній мірі підвищувати власну кваліфікацію. Держава не забезпечує впровадження в діяльність органів державної служби та місцевого самоврядування наукових розробок та реалізацію їх науковцями закладів Системи.

До складу Системи входять навчальні заклади, ліцензовані за освітнім напрямом 1501 «Державне управління», а також інші заклади підвищення кваліфікації у сфері державного управління.

Організаційна структура Системи складається з двох рівнів – центрального та регіонального.

Центральний рівень: Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; галузеві заклади післядипломної освіти центральних органів виконавчої влади.

Регіональний рівень: регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в містах Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі (далі – обласні центри).

Організацію і проведення тренінгів та інших заходів для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування другої - третьої категорії покладено на Школу вищого корпусу державної служби в межах її компетенції, а також на навчальні заклади, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності.

Тренінги для державних службовців четвертої - сьомої категорії проводять центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також регіональні інститути державного управління, інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії та галузеві навчальні заклади.

Система не має єдиного стандарту формування навчальних програм, які здебільшого носять освітній характер і потребує удосконалення законодавчої бази, забезпечення ефективними механізмами вивчення потреб і оцінки якості навчання, покращення ресурсного забезпечення, у тому числі фінансового (фінансування підвищення кваліфікації в Україні 100 разів менше, ніж у країнах розвиненої демократії), поліпшення кадрового і науково-методичного потенціалу.       

З метою удосконалення професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужбою України розроблено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яку схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198-р., та План заходів на період до 2014 року щодо реалізації зазначеної Концепції, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р.
№ 480-р.

Метою Концепції є забезпечення професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом реформування системи підвищення кваліфікації та створення належних умов для їх безперервного професійного навчання упродовж проходження служби чи здійснення відповідних повноважень, з урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій.

Пріоритетними завданнями Концепції є:

         створення Системи підвищення кваліфікації, спроможної забезпечити рівень професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад достатньої для ефективного виконання покладених на них законодавством повноважень;

         організаційно-правове забезпечення безперервного професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Реформування Системи підвищення кваліфікації здійснюватиметься на основі нових організаційно-методичних засад, що базуються на принципах:

        обов’язковості;

        плановості навчання;

        випереджувальному характері навчання;

        безперервності (упродовж проходження служби чи здійснення відповідних повноважень), наступності, цілісності, інноваційному характері;

        індивідуалізації та диференціації підходів до навчання.

Реалізація зазначених принципів відбуватиметься через:

         запровадження системності та безперервності у професійно-освітній процес підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

           визначення форм і видів підвищення кваліфікації для відповідних категорій осіб із застосуванням єдиних державних стандартів і критеріїв та використанням інноваційних форм і методів професійного розвитку кадрів сфери державного управління та місцевого самоврядування;

         створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг навчальними закладами Системи підвищення кваліфікації;

         запровадження інноваційних методів оцінювання результатів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

зміцнення взаємозв’язку між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами Системи підвищення кваліфікації.

Реалізація Концепції сприятиме проведенню єдиної державної політики у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад і дасть змогу: 
   створити нову систему підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що забезпечить зростання ефективності державного управління та місцевого самоврядування в цілому;
    оптимізувати мережу навчальних закладів Системи підвищення кваліфікації, реалізувати потребу і обсяг підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

        впровадити інноваційні форми та види підвищення кваліфікації для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що сприятиме кваліфікованому здійсненню ними своїх повноважень та виконанню покладених на них обов’язків;

        удосконалити роботу навчальних закладів Системи підвищення кваліфікації;

        сформувати та закріпити через програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад такі демократичні цінності як: активна участь у житті суспільства, патріотизм, лідерство, відповідальність, толерантність, гуманізм, соціальне партнерство;

        забезпечити цільове використання бюджетних коштів, виділених для організації підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

        посилити інституційну та навчальну спроможність Системи підвищення кваліфікації, її орієнтованість на реалізацію Національного плану дій щодо виконання Програми економічних реформ на 2010 – 2014 «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Таким чином, реалізація Концепції сприятиме створенню умов для правового, економічного та організаційного забезпечення розвитку Системи підвищення кваліфікації.

Головними пріоритетами діяльності Національного Агентства України з питань державної служби в цьому напрямі є запровадження єдиних державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади.


Прес-служба інформує, 18.07.2012 р.

Завдання, визначені Президентом України та Кабінетом Міністрів України щодо модернізації та розвитку державної служби, буде виконано – Вячеслав Толкованов

18 липня 2012 року минає рік діяльності Національного агентства України з питань державної служби, утвореного для забезпечення виконання нових комплексних завдання щодо реформування державної служби, визначених Президентом та Урядом України.

На шляху створення професійної та ефективної державної служби Нацдержслужба України здійснює діяльність у напрямах:

-          нормативного та організаційного забезпечення впровадження нової редакції Закону України «Про державну службу» на виконання завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

-          координації діяльності з підготовки та реалізації Плану заходів, спрямованих на здійснення Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки;

-          створення Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»;

-          розвитку та модернізації системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

-          адаптації державної служби України до стандартів ЄС, забезпечення впровадження європейських інструментів інституційної розбудови, (Twinning, TAIEX, SIGMA тощо).

Для впровадження нового Закону України «Про державну службу» розроблено всі нормативно-правові акти, визначені у Національному плані дій на 2012 рік та забезпечено реалізацію підготовчих заходів щодо навчання з питань впровадження нового законодавства про державну службу.

Нацдержслужбою України підготовлено проект Указу Президента України «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», який 31 травня 2012 року схвалено на засіданні Уряду. Розпочато розроблення науково-методичних підходів щодо підготовки річних Планів заходів з реалізації загаданої Стратегії до 2020 року.

На сьогодні забезпечується реалізація завдань щодо формування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», визначених відповідним Указом Президента.

Для забезпечення мотивованого професійного розвитку кожного службовця розпочато створення комплексів безперервного професійного навчання. З цією метою розроблено Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, удосконалюється підготовка магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління».

Для забезпечення обов’язкового підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування розширено мережу навчальних закладів, що надають послуги з підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції за державним замовленням. Це дає змогу щороку підвищити кваліфікацію понад 20 тис. службовців.

Для забезпечення підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва забезпечено продовження до 2015 року термін реалізації Державної цільової програми. Успішно реалізується Програма розвитку лідерства, розроблена за підтримки українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні».

У рамках методичного забезпечення розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування протягом звітного періоду Нацдержслужбою України надано 15225 письмових та усних роз’яснень щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, проведено 1812 комунікативних, організаційних та інших заходів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про державну службу та запобігання проявам корупції було проведено 148 перевірок за зверненнями центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України та громадян.

Нацдержслужбою України забезпечено здійснення на постійній основі якісного та кількісного аналізу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, розпочато роботу щодо удосконалення механізмів державної статистичної звітності стосовно державних службовців, покращення процесу її збирання та обробки.

З метою адаптації державної служби до стандартів ЄС Нацдержслужба України забезпечує впровадження європейських інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA, програми Всеохоплюючої інституційної розбудови (СІВ), а також співпрацює з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

За даними Європейської Комісії Україна є лідером серед країн, що в рамках Європейської політики сусідства та партнерства беруть участь у реалізації європейських інструментів інституційної розбудови Twinning і ТАІЕХ. Протягом року діяльності Нацдержслужби України на впровадження проектів Twinning було залучено коштів ЄС у розмірі 12, 82 млн. (10 проектів, які наразі перебувають на стадії реалізації).

Станом на травень 2012 року у рамках інструменту Twinning залучено коштів Європейського Союзу у розмірі 35,5 млн. євро на проекти, що реалізовані органами державної влади, або перебувають на стадії реалізації. Робочий план проектів Twinning в Україні наразі становить 57 проекти, у 2011 році - було 53. Для удосконалення подальшої роботи щодо впровадження європейських інструментів інституційної розбудови створено мережу контактних осіб Twinning, яка цього року об’єднала 70 представників від українських органів влади, розпочато підготовку до впровадження інструментів Twinning і TAIEX на регіональному рівні.

 

ДОВІДКОВО

Національне агентство України з питань державної служби утворене Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011 в результаті адмінреформи на центральному рівні як правонаступник Головного управління державної служби України.

Нацдержслужба України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію єдиної цілісної державної політики у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою.

         Докладніше з результатами роботи за рік діяльності можна ознайомитись на офіційному сайті Нацдержслужби України у рубриці «Прес-центр» (www.nads.gov.ua).

 

 

 

Матеріали прес-служби Нацдержслужби України


НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ РОБОТИ З КАДР

Указом Президента України від 20 липня 2012 року № 453/2012 затверджено План заходів щодо реалізації у 2012 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки. Підготовку згаданого Плану забезпечено Нацдержслужбою України відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 01.02.2012 № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки».

Координація діяльності з підготовки та реалізації річного Плану заходів, спрямованих на здійснення Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, є одним з пріоритетних напрямів діяльності Нацдержслужби України.

Президент України Віктор Янукович цим Указом доручив Нацдержслужбі України сформувати Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; розробити і затвердити галузевий стандарт підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» у галузі знань «Державне управління» (спільно з Міносвіти України); визначити на конкурсній основі вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» за державним замовленням; створити базу даних держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції, євроатлантичної співпраці та мовну підготовку; організувати підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування нового Закону України «Про державну службу», забезпечити організацію та проведення комунікативних заходів з питань формування кластерної моделі системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, яка передбачає створення умов для підготовки та безперервності підвищення кваліфікації кадрів до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням регіональних потреб та можливостей тощо.

В контексті реалізації комплексних реформ в державі, які було розпочато Президентом України В.Ф.Януковичем, Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, є важливим документом, спрямованим на створення в Україні сучасної цілісної системи роботи з кадрами, що дасть змогу забезпечити усі сфери життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами.

 

 

Матеріали прес-служби Нацдержслужби України


ЩОДО СТАНУ ПІДГОТОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

ЩОДО СТАНУ ПІДГОТОВКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ № 4050-VI «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

 

2012 рік – рік комплексної реформи державної служби.

Пріоритетним завданням Національного агентства України з питань державної служби в поточному році є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення в дію з 1 січня 2013 року Закону України
від 17.11.2011 р. № 4050 –
IV «Про державну службу».

Основні заходи та завдання відображені в Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

З метою нормативного забезпечення впровадження Закону України від 17.11.2011 р. № 4050-VI "Про державну службу" було розроблено всі нормативно-правові акти, визначені в пункті 199 Національного плану  дій на 2012 рік, а саме: 1 проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну службу», 9 наказів Нацдержслужби України, 1 спільний наказ з МОЗ України та 8 проектів постанов Кабінету Міністрів України. Зазначені акти були розроблені відповідно до статтей Закону.

На сьогодні 7 наказів Нацдержслужби України зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Цими наказами затверджено:

- Типове положення про службу персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;

- Типові правила внутрішнього службового розпорядку;

- порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців;

- Типовий порядок про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»;

- Порядок стажування державних службовців;

- Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

- Порядок підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

Зазначені накази розміщено на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (http://nads.gov.ua) в розділі «Затверджені нормативно-правові акти» рубрики «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція)».

Здійснюється підготовка до державної реєстрації ще 2 наказів Нацдержслужби України та спільного наказу з Міністерством охорони здоров’я України. П’ять проектів постанов Кабінету Міністрів України вже внесено на розгляд Уряду.

 

 

Короткий опис наказів Нацдержслужби України

 

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 43

«Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 709/21022

 

Типовий порядок проведення конкурсу на заняття посад державної служби розроблено відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про державну службу» і встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації).

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби містить низку новел:

1 Визначено етапи проведення конкурсу:

Розміщення оголошення про проведення конкурсу. Державний орган, у якому проводиться конкурс, оприлюднює інформацію про проведення конкурсу на інтегрованому веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку інформацію:

-                     найменування і місцезнаходження державного органу;

-                     назва посади державної служби, група, підгрупа, до якої вона належить;

-                     умови оплати праці (посадовий оклад);

-                     посадові обов’язки;

-                     інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби;

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

Складання іспитів (тестування). Програма іспиту (тестування) передбачає тестові завдання на знання законодавства про державну службу, засад запобігання та протидії корупції і законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу, інші знання, вміння тощо.

Проходження співбесіди. Співбесіда здійснюється з метою виявлення відповідності кандидатів на зайняття посад державної служби профілю компетентності відповідної посади. Цей етап дозволяє керівникові державного органу виявити, крім знань законодавства про державну службу, ще й особисті та професійні якості майбутнього працівника.

2. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводитися відносно відомостей переможця конкурсу. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу переможця конкурсу на державну службу, оголошується повторний конкурс.

3. Повторний конкурс проводиться у разі:

-                     виявлення порушень у проведенні конкурсу;

-                     якщо жоден з учасників не пройшов конкурс;

-                     відсутності заяв про участь у конкурсі;

-                     подання заяви про участь у конкурсі однією особою.

-                     виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу на державну службу переможця конкурсу.

 

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 44

«Про затвердження порядку ведення, обліку

та зберігання особових справ державних службовців»

Зареєстровано в Мін’юсті від 27.04.2012 р. № 651/20964

 

Порядок ведення, обліку та зберігання особових справ державних службовців розроблено згідно з частиною 2 статті 20 Закону України «Про державну службу».

Відповідно до наказу, окрім документів, передбачених діючим Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731, особова справа має містити:

- письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- довідка про результати спеціальної перевірки;

- медична довідка про стан здоров’я встановленої форми.

Основними суттєвими змінами особової картки форми П2-ДС є такі доповнення:

- окремий розділ щодо наявність пільг, працюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу;

- додаток «Результати оцінювання»;

- додаток «Відомості про зміни в облікових даних працівника після заповнення особової картки»;

- значне розширення розділів щодо відпусток, підвищення кваліфікації, просування по службі;

- розділ щодо продовження терміну перебування на державній службі взагалі вилучається.

 

Наказ Нацдержслужби України  від 05.03.2012 р. № 45

«Про затвердження типового положення

про службу персоналу державного органу,

органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату»

Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012

 

Частиною 2 статті 9 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового положення про службу персоналу, через яку здійснюватиметься управління державною службою в державному органі.

В затвердженому Типовому положенні визначено основні завдання, права та обов’язки кадрових служб, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади.

В Типовому положенні затверджено низку новел Закону:

1.                 Утворення окремого структурного підрозділу – департаменту, управління, відділу, сектору або введення посади спеціаліста з цих питань, що залежить від чисельності працівників апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу, характеру та складності управління персоналом.

Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу.

У разі наявності територіальних органів, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади,  чисельність служби персоналу збільшується в залежності від кількості персоналу, супроводження проходження служби якого здійснюється службою персоналу (з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу).

2.                 Підпорядкування служби персоналу безпосередньо керівнику державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а у разі відсутності посади керівника апарату керівнику органу державної влади.

3.     Нові завдання служби персоналу:

- здійснення 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу;

- визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V;

- розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади;

- організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності;

- здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар’єри;

- підписання у межах компетенції акту про факт передачі справ і майна.

 

Наказ Нацдержслужби України від 05.03.2012 р. № 46

«Про затвердження типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

 

Зареєстровано в Мін’юсті від 28.04.2012 р. № 699/21012

 

Частиною 5 статті 29 Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового порядку оцінювання службової діяльності державних службовців, яке проводитиметься з метою визначення якості виконання посадових обов’язків, результативності та ефективності служби, а також планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності.

Затверджений Типовий порядок регламентує низку нововведень:

1. Відмову від необхідності обов’язкового затвердження порядків оцінювання в кожному органі державної влади.

Оцінювання проводиться відповідно до Типового порядку, і затверджується лише у разі потреби з урахуванням специфіки структури органу державної влади.

2. Здійснення оцінювання службової діяльності державних службовців безпосереднім керівником, затвердження результатів – керівником самостійного структурного підрозділу.

3. Утворення у разі необхідності для забезпечення об’єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання, розгляду письмових заяв (скарг) державних службовців щодо результатів оцінювання, розгляду спірних питань в органі державної влади комісії з оцінювання.

4. Запровадження механізму оскарження рішень щодо можливого суб’єктивного оцінювання результатів діяльності державних службовців.

5. Встановлення чіткого взаємозв’язку результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями щодо проходження державної служби.

 

Наказ Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65

 «Про затвердження порядку підвищення рівня професійної компетентності державного службовця»

Зареєстровано в Мін’юсті від 04.05.2012 р. № 713/21026

 

Професіоналізація державної служби диктує доцільність створення циклу безперервного навчання державних службовців.

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців розроблено з метою забезпечення державні органи висококваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати управлінські функції на виконання статті 30 нової редакції Закону України «Про державну службу», якою встановлюється новий підхід до навчання держслужбовців, а саме до підвищення рівня їх професійної компетентності, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших інноваційних формах. Головними пріоритетами діяльності Нацдержслужби України в цьому напрямі є запровадження єдиних державних стандартів щодо підготовки та підвищення кваліфікації, посилення впливу системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на кадрове забезпечення органів влади.

В Положеннях Порядку закріплено новели зазначеного Закону:

1. Забезпечення керівником державної служби в державному органі у межах запланованих витрат організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

2. Передбачення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби в перший рік з дня їх призначення за професійною програмою, для інших державних службовців – за результатами щорічного оцінювання, але не рідше ніж один раз на три роки. (у діючому Законі – раз на 5 років).

3. Здійснення Нацдержслужбою України та державними органами у межах повноважень координації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, а в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації - разом з Національною академією державного управління при Президентові України.

4. Здійснення зазначених заходів навчальними закладами в галузі освіти, які забезпечують виконання загальнодержавних функцій, незалежно від форми власності.

 

Наказ Нацдержслужби України від 30.03.2012 р. № 61

«Про затвердження Порядку стажування державних службовців»

Зареєстровано в Мін’юсті від 18.04.2012 р. № 580/220893

 

Затверджений Порядок стажування державних службовців, розроблений відповідно до частини 6 статті 30 нового Закону України «Про державну службу», дасть змогу всебічно врегулювати питання проходження стажування державними службовцями

Новий Порядок про стажування державних службовців суттєво відрізняється від чинного Положення про порядок стажування у державних органах.

В Порядку:

1. Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

2. Врегулювано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця.

3. Визначено права та обов’язки суб’єктів стажування.

4. Передбачено заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування.

5. Розроблено типові форми необхідних документів.

6. Передбачено врахування результатів стажування, з оцінкою відмінно, під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Порядок є загальнообов’язковим для всіх державних службовців.

 

 

Наказ Нацдержслужби України від 30.03.2012 р. № 62

«Про затвердження Типових правил

внутрішнього службового розпорядку»

Зареєстровано в Мін’юсті від 25.04.2012 р. № 632/20945

 

Затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку передбачено статтею 28 Закону України «Про державну службу» і є новелою в законодавстві. Розроблені з метою їх максимального відмежування від норм трудового законодавства та врегулювання службових відносин.

На основі Типових правил державні органи розроблятимуть власні правила внутрішнього службового розпорядку з урахуванням особливостей та умов праці державних службовців в окремому державному органі.

Типові правила встановлюють:

1.                 Основні положення щодо режиму роботи державного службовця, перебування його в державному органі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу.

2.                  Порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.

3.                  Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі.

4.                  Порядок прийняття та передачі справ та інші положення.

Кожен розділ визначає окремий порядок, який регулює  окрему сферу правовідносин, що виникають під час перебування на державній службі.

Типові правила є загальнообов’язковими для всіх державних службовців.

У випадку їх порушення державний службовець буде нести дисциплінарну відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

щодо організації та проведення підвищення професійної компетенції по застосуванню Закону України «Про державну службу» Нацдержслужбою України:

- підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань застосування Закону України «Про державну службу» (нова редакція);

- розроблено Порядок підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, затверджений наказом Нацдержслужби України від 06.04.2012 р. № 65 (зареєстрований в Мін’юсті від 04.05.2012 р. за №  713/21026);

- затверджено План заходів щодо виконання пункту 200.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012 (наказом від 31.05.12 № 112);

 

- розроблено Програму тематичного (короткотермінового/постійно діючого) семінару для керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах (затверджена наказом Нацдержслужби України від 31.05.12 № 112).

В рамках виконання зазначеного Плану заходів вивчено та узагальнено потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади у підвищенні кваліфікації державних службовців із зазначених питань; сформовано додаткові пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми  стосовно підвищення кваліфікації керівників державної служби в державних органах, керівників і працівників служб персоналу державних органів, внесено зміни до планів-графіків перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, розроблено та затверджено Програму короткострокових тематичних семінарів.

 

Матеріал прес-служби Нацдержслужби України


НА ШЛЯХУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА

НА ШЛЯХУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 З метою реалізації нового Закону України «Про державну службу», на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012, та Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 28 лютого 2012 року, Нацдержслужбі України необхідно розробити та затвердити 11 порядків та розробити 11 проектів постанов Уряду.

Для реалізації цих завдань у Нацдержслужбі України було створено робочих груп, до яких залучені фахівців профільних міністерств та відомств, експерти недержавних організацій, представників проектів технічної допомоги.

На сьогодні розроблено 9 проектів наказів та 2 проекти постанов Уряду. Ці проекти були оговорені на засіданнях Ради керівників кадрових служб центральних органів виконавчої влади за участі усіх органів державної влади (14 лютого, 15 березня), Громадської ради (13 березня), колегії Нацдержслужби України (16 березня). За підсумками обговорення були надані рекомендації. До опрацювання проектів згаданих документів також долучились експерти канадсько-українського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» (20 – 24 лютого) та проекту Twinning (перша декада березня).

Для забезпечення участі громадськості в цьому процесі проекти нормативних актів були розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Впровадження Закону України «Про державну службу (нова редакція)».

З метою отримання зауважень та пропозицій від центральних та місцевих органів виконавчої влади були надіслані відповідні листи з проханням організувати обговорення проектів нормативних актів.

В результаті цієї роботи Нацдержслужба отримала значну кількість суттєвих зауважень та конкретних пропозиції до положень проектів.

 

Короткий опис згаданих проектів нормативно-правових актів

 

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Нова редакція Закону України «Про державну службу» встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади, за винятком особливостей призначення на посади державної служби групи І (тобто, це посади керівника, заступників керівника державного органу, членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апарату, органу влади АР Крим, голови, заступників голови місцевої державної адміністрації). Частиною 5 статті 20 Закону передбачається затвердження типового порядку проведення конкурсу на заняття посад державної служби.

У розробленому проекті Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби є низка новел:

Так, визначено етапи проведення конкурсу:

1. Розміщення оголошення про проведення конкурсу. Державний орган повинен обов’язково його розмістити на своєму офіційному веб-сайті та поширити через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць з дня отримання вакансії. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити таку інформацію:

-                     умови оплати праці;

-                     основні посадові обов’язки;

-                     інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду державної служби.

3. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» проводитися відносно відомостей переможця конкурсу. У разі виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень щодо вступу переможця конкурсу на державну службу, оголошується повторний конкурс.

4. Проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

У проекті порядку співбесіда – як етап проведення конкурсу – здійснюється з метою виявлення відповідності профілів компетентності кандидатів на зайняття посад державної служби. Цей етап дозволяє керівнику державного органу виявити, крім знань законодавства про державну службу, ще й особисті та професійні якості майбутнього працівника.

Повторний конкурс проводиться у разі:

-                     виявлення порушень у проведенні конкурсу;

-                     якщо жоден з учасників не пройшов конкурс;

-                     відсутності заяв про участь у конкурсі;

-                     подання заяви про участь у конкурсі однією особою.

 

Порядок ведення особових справ державних службовців

 

Частиною 2 статті 20 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачається визначення Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців.

Окрім документів, передбачених діючим Порядком, затвердженим постановою КМУ від 25.05.1998 № 731, особова справа має містити:

1.     Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

Відповідно до нового Закону та Указу Президента України від 25.01.12 № 33 спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата, яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

2.                Довідку про результати спеціальної перевірки (затверджена Указом Президента України від 25.01.12 № 33).

3.     Медичну довідку про стан здоров’я. Раніше зазначену довідку (форма № 133/о) надавали тільки претенденти на посади керівників, заступників керівників ЦОВВ, а також голови МДА. Тепер медична довідка подається усіма претендентами на зайняття посади державного службовця.

4.      Заяву щодо незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби у зв’язку із зміною істотних умов. У разі незгоди державного службовця на продовження проходження державної служби через зміну істотних умов служби, він має право подати керівникові державної служби відповідну заяву не пізніш 60 календарних днів з дня ознайомлення про зміну істотних умов. Зазначене регламентується статтею 34 Закону

5.     Медичний висновок щодо неможливості виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я відповідно до пункту 2
статті 42 Закону, порядок надання якого визначається разом з МОЗ та Нацдержслужбою України.

6.     Акт передачі справ і майна відповідно до статті 44 Закону. У разі звільнення державного службовця факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у 2 примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, керівником служби персоналу та державним службовцем. Один примірник акта видається державному службовцю, інший примірник або його копія долучається до особової справи.

Пропозиції щодо оновлення особової картки форми П2-ДС:

Основними суттєвими змінами особової картки є такі доповнення:

                     окремий розділ щодо наявність пільг, працюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу;

                     додаток «Результати оцінювання»;

                     додаток «Відомості про зміни в облікових даних працівника після заповнення особової картки»;

                     значне розширення розділів щодо відпусток, підвищення кваліфікації, просування по службі;

                     розділ щодо продовження терміну перебування на державній службі та додаток щодо трудової діяльності взагалі вилучається.

 

Типове положення про службу персоналу держаного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату

 

Частиною 2 статті 9 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження Типового положення про службу персоналу, через яку здійснюватиметься управління державною службою в державному органі.

В проекті Типового положення визначено основні завдання, права та обов’язки кадрових служб, які набувають нових функцій, зокрема щодо проведення спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на заміщення вакантних посад, планування кар’єри державних службовців, розробку профілів професійних компетентностей посад державної служби тощо, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади.

Проект містить низку новел:

1.                Залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, а також від обсягу, характеру та складності управління персоналом, утворюється окремий структурний підрозділ – департамент, управління, відділ, сектор або вводиться посада спеціаліста з цих питань.

Посада спеціаліста з питань управління персоналом вводиться до штатного розпису органу державної влади з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу.

У разі наявності територіальних органів, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, (далі – підпорядковані організації) чисельність служби персоналу збільшується в залежності від кількості персоналу, супроводження проходження служби якого здійснюється службою персоналу (з розрахунку до 35 осіб на одного спеціаліста служби персоналу).

2.                Служба персоналу підпорядковується безпосередньо керівнику державної служби в органі державної влади (керівнику апарату), а у разі відсутності посади керівника апарату керівнику органу державної влади.

3.     Нові завдання служби персоналу:

- здійснення 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу;

- визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V;

- розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади;

- організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності;

- здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар’єри;

- підписання у межах компетенції акту про факт передачі справ і майна.

 

 

 

 

 

Типовий порядок оцінювання службової діяльності

державних службовців

 

Частиною 5 статті 29 нової редакції Закону України «Про державну службу» передбачено затвердження Типового порядку оцінювання службової діяльності державних службовців, яке проводитиметься з метою визначення якості виконання посадових обов’язків, результативності та ефективності служби, а також планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, стимулювання результативної діяльності.

Розроблений Типовий порядок має низку нововведень:

1. Відмова від необхідності обов’язкового затвердження порядків оцінювання в кожному органі державної влади.

Положенням Типового порядку передбачено, що органам державної влади не потрібно затверджувати окремі порядки оцінювання. Оцінювання проводиться відповідно до Типового порядку, а затверджується лише у разі потреби, ураховуючи специфіку структури органу державної влади.

2. Оцінювання службової діяльності державних службовців здійснюється безпосереднім керівником, а затвердження результатів – керівником самостійного структурного підрозділу.

Оцінювання керівників органів державної влади та їх заступників, які призначаються на посади Президентом, Верховною Радою і Кабінетом Міністрів та керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та їх заступників проводиться відповідними органами, які призначають їх на посади, у порядку визначеному цими органами.

Оцінювання керівників центральних органів виконавчої влади, районних, районних в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій проводиться відповідно міністрами, які здійснюють спрямування та координацію цих органів, головами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Оцінювання заступників керівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів здійснюється керівниками відповідних органів у формі індивідуальних співбесід.

3. У разі необхідності, для забезпечення об’єктивності, прозорості, неупередженості під час оцінювання, розгляду письмових заяв (скарг) державних службовців щодо результатів оцінювання, розгляду спірних питань в органі державної влади утворюється комісія з оцінювання.

4. Запровадження механізму оскарження рішень щодо можливого суб’єктивного оцінювання результатів діяльності державних службовців.

5. Встановлення чіткого взаємозв’язку результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями щодо проходження державної служби.

 

Порядок

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

 

Проект Порядку підвищення рівня компетентності державних службовців розроблено відповідно до статті 30 нової редакції Закону України «Про державну службу», якою встановлюється новий підхід до навчання держслужбовців, а саме до підвищення рівня їх професійної компетентності, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших інноваційних формах.

Проект містить декілька новел:

1. Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує керівник державної служби в державному органі у межах запланованих витрат.

2. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на 3 роки (у діючому Законі – раз на 5 років).

3. Закон передбачає підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які вперше призначені на посаду державної служби в перший рік з дня їх призначення за професійною програмою.

Головним вищим навчальним закладом у підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців, у тому числі  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, підготовки фахівців у сфері державного управління є Національна академія державного управління при Президентові України.

Управління підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців здійснюється Нацдержслужбою України разом з Національною академією та органами, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» і яким підпорядковані відповідні навчальні заклади, у межах їх повноважень.

 

Про затвердження Порядку визначення вимог

до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим

 

З метою реалізації положень статті 16 нової редакції Закону України «Про державну службу», для гарантування об’єктивного, прозорого та неупередженого процесу прийняття та проходження державної служби запроваджується новий інструмент управління людськими ресурсами на державній службі, що сприятиме підвищенню ефективності її діяльності.

1. Порядок встановлює послідовність дій під час визначення, погодження, затвердження та оновлення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті (далі – державний орган).

2. Визначення та розробка вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на заняття відповідних посад державної служби здійснюється службою персоналу разом із керівником структурного підрозділу, в структурі (штатному розписі) якого передбачено цю посаду.

3. Вимоги до рівня професійної компетентності визначаються відповідальним працівником служби персоналу разом із керівником підрозділу, в структурі якого передбачена згадана посада, на підставі аналізу інформації про зміст виконуваної роботи.

4. У проекті порядку визначено перелік обов’язкових знань, умінь та навичок державного службовця в державному органі.

5. Типовий профіль професійної компетентності посад використовується як інструмент відбору, прийняття, просування та оцінювання результатів службової державних службовців у державному органі.

6. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, можуть переглядатися не частіше, ніж один раз на рік.

 

Про затвердження Положення про порядок стажування

державних службовців

 

Частиною 6 статті 30 нового Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження порядку стажування державних службовців.

Затвердження Положення дасть змогу всебічно врегулювати питання проходження стажування державними службовцями відповідно до чинного законодавства України.

Розроблене Положення про стажування державних службовців суттєво відрізняється від чинного Положення про порядок стажування у державних органах.

В проекті Положення:

1. Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця.

2. Врегулювано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця.

3. Визначені права та обов’язки суб’єктів стажування.

4. Передбачено заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування.

5. Розроблено типові форми необхідних документів.

6. Передбачено врахування результатів стажування, з оцінкою відмінно, під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Положення є загальнообов’язковим для всіх державних службовців.

 

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку

 

Статтею 28 Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

Типові правила внутрішнього службового є новелою в законодавстві і розроблені з метою їх максимального відмежування від норм трудового законодавства та врегулювання службових відносин.

Затвердження Типових правил дасть змогу державним органам розробляти на їх основі власні правила внутрішнього службового розпорядку з урахуванням особливостей роботи та умов служби державних службовців в окремому державному органі.

Типові правила визначають:

1.                Основні положення щодо режиму роботи державного службовця, перебування його в державному органі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу.

2.                 Порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки.

3.                 Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі.

4.                 Порядок прийняття та передачі справ та інші положення.

Кожен розділ визначає окремий порядок, який регулюватиме окрему сферу правовідносин, що складається на державній службі.

Типові правила є загальнообов’язковими для всіх державних службовців.

У випадку їх порушення державний службовець буде нести дисциплінарну відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Про порядок надання медичного висновку у зв’язку

з неможливістю виконання державним службовцем

службових обов’язків за станом здоров’я

 

Відповідно до статті 42 нової редакції Закону України «Про державну службу» підставами для припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку. Порядок надання згаданого висновку є новелою і визначається спільно спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державної служби та центральним органом влади з питань охорони здоров’я.

Порядок визначає процедуру видачі закладами охорони здоров’я Медичного висновку про неможливість виконання державними службовцями службових обов’язків за станом здоров’я, форма № 134/о (далі – Медичний висновок).

Медичний висновок видається державному службовцю за результатами проведення щорічного профілактичного та/або позачергового (за направленням керівника суб’єкта призначення) медичного огляду у разі встановлення медичною комісією стану здоров’я, що перешкоджає виконанню його службових обов’язків.

Видачу Медичного висновку здійснює медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичне обстеження.

Керівник суб’єкта призначення при неможливості державним службовцем виконувати свої службові обов’язки за станом здоров’я, направляє його до закладу охорони здоров’я для проходження медичного огляду. Метою направлення є встановлення фізичної і психофізіологічної придатності державного службовця до виконання його службових обов’язків.

Члени медичної комісії відповідають в установленому законодавством порядку за об’єктивне, неупереджене прийняття рішень та встановлення діагнозів при проведенні медичних оглядів.

Контроль за порядком проведенням медичних оглядів здійснює Міністерство охорони здоров’я України.

У разі незгоди державного службовця з рішенням медичної комісії, він має право протягом десяти днів подати письмову заяву керівнику закладу в якому він проходив медичне обстеження.

Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені у закладі охорони здоров’я вищого рівня або в судовому порядку.

Направлення на медичні огляди, їх фінансування, а також оперативний контроль за недопущенням до роботи державних службовців, які не пройшли своєчасно медичний огляд, чи тих, що мають протипоказання до роботи за певною професією, здійснюються керівником суб’єкта призначення в якому перебуває державний службовець

 

Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки

 

Частиною 3 статті 51 Закону України «Про державну службу» передбачається затвердження порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки.

Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки передбачає механізм відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки, за умов передбачених вказаним Порядком.

В проекті Порядку:

1. Визначено умови, підстави та види таких непередбачуваних витрат, що підлягають відшкодуванню, у зв’язку із прибуттям державного службовця на роботу.

2. Передбачено можливість відшкодування непередбачуваних витрат державному службовцю, який перебуває як на території України, так і за кордоном, під час своєї щорічної або додаткової відпустки.

3. Визначено, що відшкодування таких витрат буде відбуватися за рахунок бюджетних коштів, які передбачені для відповідних цілей у кошторисі розпорядника бюджетних коштів (органу державної влади).

4. Визначено перелік витрат, які підлягають відшкодуванню і ті, за які таке відшкодування не передбачено.

 

Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», якою запропоновано нову редакцію вказаного Порядку, розроблено Нацдержслужбою України відповідно до частини шостої
статті 55 нової редакції Закону України «Про державну службу». Проект постанови дозволить врегулювати порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу».

Проект містить низку новел:

1.                Більш детально виписані права та обов’язки членів комісії з проведення службового розслідування, права та обов’язки особи стосовно якої проводиться службове розслідування.

2.                Врегульовано питання проведення засідань комісії з проведення службового розслідування (протоколювання засідань, кворум, прийняття рішень).

3.                Введено можливість відводу та самовідводу члена комісії.

4.                Визначено процедуру розв’язання конфлікту інтересів, що можуть виникнути у ході проведення службового розслідування.

5.                Деталізовано підстави матеріально-технічного забезпечення комісії.

6.                Визначені процедурні питання в частині строків ознайомлення з актом, строків оскарження, строків повідомлення про призначення службового розслідування.

7.                Визначено в яких випадках проводиться відсторонення особи стосовно якої проводиться службове розслідування.

Робота щодо нормативного забезпечення виконання нового Закону України «Про державну службу» продовжується.

Проекти решти нормативно-правових актів розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція).

В рамках організаційного забезпечення виконання вищезазначеного Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження нового Закону України "Про державну службу", Нацдержслужба України забезпечить:

-  проведення навчальних програм (основна частина навчання буде проведена восени поточного року);

- обов’язкове підвищення кваліфікації з питань нового законодавства керівників та працівників кадрових служб державних органів;

- розроблення закладами післядипломної освіти спеціалізованих тематичних семінарів;

- запровадження тренінгів для керівників кадрових служб, спрямованих на оволодіння навичками сучасних технологій менеджменту персоналу, зокрема інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Всіх бажаючих долучитись до створення професійної та ефективної державної служби запрошуємо взяти участь в обговоренні проектів актів , необхідних для впровадження нового Закону України «Про державну службу» та надавати свої пропозиції та зауваження Нацдержслужбі України.

 

 

Матеріал прес-служби Нацдержслужби України


МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

МАГІСТРАТУРИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ –ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, європейська інтеграція України, проведення політичної, адміністративної та економічних реформ потребують, щоб компетентність, професіоналізм і лідерство відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Новий Закон України «Про державну службу» утверджує вимоги високого рівня професійної компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Лише фахівці, які мають належну професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. Тож поступальний рух українського суспільства до затвердження європейських стандартів якості життя, вимагає якісно нового підходу до комплектування органів державної влади та органів місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до сучасних вимог управлінського процесу.

Кузнею кадрів з формування професійно-компетентних, творчо-iнновацiйних управлінців нової генерації, для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, є мережа навчальних закладів, що включає Національну академію державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у м.м. Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та 28 вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» (табл.). У 2012 році дев’ятнадцять закладів здійснюють зазначену підготовку за державним замовленням, решта – на умовах контракту.

Табл.

Перелік вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів

за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»

 

№ з/п

Назва ВНЗ

1.      

Академія митної служби України

2.      

Академія муніципального управління

3.      

Буковинський державний фінансово-економічний університет

4.      

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5.      

Донецький державний університет управління

6.      

Донецький національний технічний університет

7.      

Запорізький національний університет

8.      

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

9.      

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

10.            

Класичний приватний університет

11.            

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

12.            

Національний університет біоресурсів і природокористування України

13.            

Національний університет «Одеська юридична академія»

14.            

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

15.            

Тернопільський національний економічний університет

16.            

Харківський національний економічний університет

17.            

Херсонський національний технічний університет

18.            

Хмельницький університет управління та права

19.            

Черкаський національний
 університет імені Богдана
Хмельницького

20.            

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

21.            

Дніпропетровська державна фінансова академія

22.            

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

23.            

Львівська державна фінансова академія

24.            

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

25.            

Національний університет водного господарства та природокористування

26.            

Сумський державний університет

27.            

Чернігівський державний технологічний університет

28.            

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

Переважна більшість вищих навчальних закладів вже має значний досвід підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», інша  частина тільки розпочала таку підготовку.

Упродовж існування магістратур державної служби, ними було підготовлено більше 15 тис. фахівців, які на сьогодні займають ключові пости в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

За останні п’ять років було підготовлено 12 тис. 091 магістр державної служби, у тому числі:

- за денною формою навчання за державним замовленням – 1819 осіб;

- за заочною формою навчання за державним замовленням – 7822 особи;

- за денною формою навчання на контрактній основі – 941 особа;

- за заочною формою навчання на контрактній основі – 1509 осіб.

 

Вищі навчальні заклади готують магістрів «Державної служби»

за 40 спеціалізаціями, серед яких найбільш популярними є:

- «Адміністративний менеджмент» - загальна кількість підготовлених магістрів за спеціалізацією становить 4102 особи;

- «Економіка» - 2219 осіб;

- «Територіальне управління та місцеве самоврядування» - 990 осіб;

- «Соціальна сфера» - 656 осіб;

- «Правове забезпечення» - 642 особи;

- «Кадровий менеджмент» - 327 осіб;

- «Управління державними інституціями» - 239 осіб;

- «Регіональне управління та місцеве самоврядування» - 239 осіб;

- «Державне регулювання АПК» - 234 особи;

- «Економічна політика» - 181 особа;

- «Бюджет і фінанси» - 188 осіб.

 

  Серед 28 вищих навчальних закладів, що отримали ліцензію МОНмолодьспорт на право здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба», простежуються явні лідери по кількості підготовлених фахівців.

 

Найбільш потужними по кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба» є Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, загальна кількість підготовлених магістрів сягає 4372 особи, що становить 28,9 % від загальної кількості підготовлених спеціалістів державної служби за всі роки існування магістратур «Державна служба». Харківський національний економічний університет підготував 1710 осіб, що складає 11,3 % від загальної кількості підготовлених магістрів за спеціальністю «Державна служба», Тернопільський національний економічний університет підготував 1680 фахівців, тобто 11,1 %, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля підготував

1560 осіб, що складає 10,3 %, Київський національний економічний університет підготував за спеціальністю «Державна служба» 786 осіб, що складає 5,1 %. Отже, питома вага зазначених 5 вищих навчальних закладів у підготовці фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування досить значна і становить 66,7 %. Решта, 23 вищих навчальних закладів, разом за звітний період підготували 5017 фахівців, що становить 33,3 % від загальної кількості.

Потужній освітній та науковий потенціал вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» забезпечують більше тисячі науково-педагогічних і наукових працівників, із них 51 доктор наук з державного управління, 138 докторів наук інших галузей знань, 92 кандидати наук з державного управління та 416 кандидатів наук інших галузей знань.

До навчального процесу щорічно залучається близько 260 вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.

З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм вищі начальні заклади, які готують фахівців для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування постійно підтримують зв’язок з багатьма країнами світу, що сприяє використанню світових здобутків державного управління.

На сьогодні вищезазначені навчальні заклади готуються до вступної кампанії 2012 року. Проводяться Дні відкритих дверей, де кожному бажаючому надають роз’яснення щодо умов вступу на спеціальності галузі знань «Державне управління». По всій Україні відбуваються наради - семінари за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників вищих навчальних закладів з обговорення основних аспектів прийому на навчання, бо основною вимогою до вступників-2012, є практичний досвід їх роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789.

Комплексний підхід до забезпечення якісної складової вступників здійснює Національне агентство України з питань державної служби, зокрема, проводиться постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо.

Розроблено нові форми вивчення потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо направлення на навчання працівників. Напрацьовуються чіткі механізми  відповідальності органів державної влади, особи, яка навчалась та вищого навчального закладу, який здійснював підготовку фахівця щодо збереження робочого місця особи, яку направлено на навчання. Тобто, на час навчання, посада працівника, якого направлено на навчання за денною формою та за державним замовленням не вважається вакантною і може займатись іншою особою лише на умовах строкового договору.

Орган державної влади та орган місцевого самоврядування зобов’язані надати випускнику, якого направили на навчання, посаду не нижче тієї, які він займав до вступу та можливість реалізації переважного права на просування по службі.

Ці та інші новітні підходи до вирішення проблем підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідають вимогам, які неодноразово проголошував Президент України, «що розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів», тож всі, хто відчуває у собі поклик до служіння державі та має досвід роботи у державних органах та органах місцевого самоврядування - спробуйте свої сили у вступній кампанії 2012 року на спеціальності галузі знань «Державне управління»!

 

Управління державної служби Головдержслужби України у Чернівецькій області


ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ

досвід діяльності канадсько-українського Проекту «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні»

 

Загальна інформація про Проект

 

Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні» (далі – Проект) реалізовується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади (підписаний 26 травня 2008 року), фінансується Канадським Агентством з міжнародного розвитку (CIDA) та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти (CBIE) у партнерстві з Національним агентством України з питань державної служби.

Діяльність Проекту ґрунтується на розробленій на основі широких консультацій з державними службовцями та фахівцями у сфері управління людських ресурсів «Стратегічній рамці щодо системи управління персоналом на державній службі в Україні». Цей документ містить положення, які в значній мірі знайшли своє відображення у Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки, ухваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45.

Стратегічна рамка містить 42 рекомендації щодо покращення управління людськими ресурсами на державній службі в Україні. На основі цих рекомендацій, з урахуванням фундаментальних необхідний дій, а також очікувань ключових зацікавлених сторін, було визначено основні пріоритетні напрями діяльності Проекту. Тож, Проект покликаний підтримувати розвиток прозорого та підзвітного врядування в Україні шляхом проведення на центральному рівні цілеспрямованих реформ системи управління людськими ресурсами відповідно до європейських стандартів (стандартів SIGMA/OECD).

Проект включає три основоположні компоненти:

·                     Професійне навчання та розвиток лідерства. Цей компонент спрямований на надання допомоги Нацдержслужбі України у становленні корпусу професійних лідерів на державній службі з метою підтримки реформи державної служби в Україні шляхом впровадження розроблених профілів компетентностей лідерства, регулярного оцінювання потреб у професійному навчанні вищих державних службовців та застосування програм з розвитку лідерства та менеджменту.

·                     Підтримка професійної та сталої державної служби здійснюється шляхом розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання під час прийняття на службу та просування, у тому числі щорічного оцінювання, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом тощо.

·                     Система управління та інфраструктура. Компонент передбачає підвищення спроможності Нацдержслужби України та кадрових підрозділів окремих центральних органів виконавчої влади до здійснення реформи системи управління людськими ресурсами в центральних органах виконавчої влади шляхом розвитку системи адміністрування реформи та реалізації на підтримку реформи стратегії інформування громадськості.

Протягом 4-х років впровадження Проекту було проведено двісті шість (206) публічних заходів за участі близько двох тисяч чотирьохсот (2400) державних службовців в Україні.

Проект надавав рекомендацій в процесі розробки концептуальних та інших нормативних актів у сфері управління персоналом, у тому числі до проектів: Закону України «Про державну службу» (нова редакція); Положення про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»; Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на 2012-2016 роки; Типового положення про кадрову службу; Концепції формування та розвитку вищого корпусу державної служби та Плану заходів щодо реалізації цієї Концепції;

У рамках Проекту у співпраці з Нацдержслужбою України були розроблені такі документи/матеріали:

§                   дорожня карта щодо розроблення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами, яка закладає підвалини для вдосконалення збору та аналізу інформації для покращення планування та просування людських ресурсів;

§                   рекомендації щодо вдосконалення процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

§                   проект Методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади державної служби;

§                   профілі компетентностей лідерства на державній службі в Україні;

§                   методичний посібник з розробки опису посади державної служби;

§                   посібник з класифікації посад та порівняльний аналіз систем класифікації посад державних службовців на основі досвіду 15 країн;

§                   звіт про вивчення потреб у навчанні та розвитку вищого корпусу державної служби та Програма розвитку лідерства 2011 для вищого корпусу державної служби (зокрема тренінгові матеріали).

Під час розробки усіх документів проводився аналіз законодавства, поточної практики та консультації із залученням державних службовців, зокрема представників кадрових служб. Так, при розробленні Дорожньої карти та Методичних рекомендацій щодо механізмів оцінювання під час добору, було проведено низку інтерв’ю. У рамках Проекту вперше на державній службі в Україні були проведені фокус-групи за участі державних службовців з метою розробки нового порядку оцінювання результатів службової діяльності (4 фокус-групи за участі 30 державних службовців з 11 ЦОВВ), підготовки проекту профілів компетентностей лідерства (4 фокус-групи за участі 33 осіб з 13 відомств) та під час вивчення потреб у навчанні та розвитку керівників І-ІІ категорії посад для розробки Програми розвитку лідерства 2011 (7 фокус-груп, в яких взяли участь 54 держслужбовців з 27 ЦОВВ). Ці документи також були обговорені під час публічних заходів, у тому числі за участі керівників кадрових служб ЦОВВ та місцевих органів влади, секретаріатів ВР та АР Крим, територіальних органів Нацдержслужби України, на міжнародних щорічних конференціях (зокрема Мережі Шкіл та Інститутів державного управління у Східній та Центральній Європі – NISPAcee, Рішельєвських академічних читаннях в м. Одеса тощо).

 

 

Розроблення нових процедур управління людськими ресурсами

на державній службі

 

          Проект Методичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів оцінювання кандидатів під час добору на посади на державній службі в Україні покликаний сприяти ефективності процесу оцінювання рівня професійної компетентності кандидатів, зокрема під час проведення конкурсу шляхом використання вдосконалених методик. Він містить загальні рекомендації, рекомендації щодо розробки тестування з перевірки знань кандидатів, проведення інтерв’ю та проведення перевірки рекомендацій з попередніх місць роботи. Проект не лише провів інформаційну сесію та тренінг з цих питань, але у співпраці зі Школою вищого корпусу державної служби провів пілотування проекту нової методики оцінювання під часу добору, зокрема було проведено 16 структурованих інтерв’ю з кандидатами на посади, за результатами оцінки заповнені 5 вакантних посад у Школі вищого корпусу.

Нові підходи, пропоновані в рамках розробки нового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, включали механізми посилення впливу процедури на проходження державної служби, в тому числі з прив’язкою виплати річної премії на основі результатів діяльності, удосконалення процесу підготовки та аналізу результатів реалізації процедури на основі єдиних підходів як на рівні окремих органів, так і уряду в цілому, і головне – посилення стратегічної діяльності органів влади та узгодженої діяльності службовців відповідно до пріоритетів та ключових завдань.

Значна робота була виконана в рамках розробки нових підходів до класифікації посад на державній службі. Так, у контексті вивчення відповідного міжнародного досвіду була підготовлена матриця «Компоненти порівняльного аналізу систем класифікації посад державних службовців 15-ти країн», розроблено глосарій основних термінів і понять з питань класифікації, були розроблені та проведені два тренінги щодо класифікації посад (для групи аналізу політики у складі представників Нацдержслужби України та інших органів влади «Класифікація посад: аналіз міжнародного досвіду та уроки для України» та для працівників Школи вищого корпусу державної служби «Аналіз та оцінювання робіт в організації»). Підсумки роботи знайшли своє відображення у проекті посібника з класифікації посад та методичного посібника з розробки опису посади державної служби, який може бути використаний при аналізі робіт та розробленні профілів компетентності посади державного службовця.

Дорожня карта щодо розроблення нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами закладає підвалини для вдосконалення збору та аналізу інформації для покращення планування, просування та моніторингу людських ресурсів. У документі на основі найкращих практик наведено основні рекомендації щодо визначення вимог до нової системи інформаційної підтримки управління людськими ресурсами (УЛР) як системи, що підтримує реалізацію функцій управління людськими ресурсами та передбачає автоматизацію низки процесів з метою посилення ефективності та стандартизації (уніфікації) процесів. Цей документ може бути використаний та узгоджений з іншими проектами, в тому числі щодо ведення електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

 

Розвиток лідерства на державній службі

 

Важливий напрям діяльності Проекту – сприяння розвитку лідерства та спільноти керівників на державній службі. Йдеться не про одноосібне лідерство чи вроджені властивості, а про лідерство як компетентність (рівень компетентності керівника): стандарт згідно з яким і набирають, і просувають по службі; як те, чому навчають, яку розвивають; як принцип, який сповідують; як взірець, якого прагнуть і практику, яку повинні реалізовувати керівники усіх рівнів.

Відповідно до стандартів ISO 9000:2000, компетентність – це демонстрована здатність застосовувати на практиці знання та навички. Тож, компетентності (competencies) – це не лише навички та знання, але й також цінності, особисті якості та підходи, що проявляються у поведінці державного службовця та сприяють досягненню успішних результатів діяльності. Під лідерством мається на увазі здатність вести працівників за собою до спільної мети, наснажувати працівників аби вони прагнули робити те, що є необхідним. Лідер – це той, хто слугує прикладом для інших, демонструє належні практики і у такий спосіб згуртовує навколо себе команду, спроможну досягати поставлених цілей. Для лідерства важливим є не стільки контроль, скільки віра в людей, не покарання за помилки, а навчання на власному досвіді, і відповідно – відкритість до нових ідей, творчість та стратегічність.

Основними групами компетентностей лідерства для керівників на державній службі в Україні за результатами дослідження 2009-2010 років було визначено такі: ефективна комунікація, управління людськими ресурсами, орієнтація на результат та аналітичне мислення. Вони зазначені в Профілях компетентностей лідерства на державній службі в Україні. Компетентності були визначені на основі аналізу міжнародного досвіду та вивчення потреб в Україні, як з точки зору повноважень/функцій керівників станом на сьогодні, так і враховуючи виклики майбутнього в контексті адаптації державної служби до європейських стандартів.
Було проведено анкетування, в якому взяли участь 545 державних службовців з 55 ЦОВВ (у тому числі 176 представників І та ІІ категорії); організовано фокус-групи та обговорення в рамках інших заходів, у тому числі на міжнародній конференції донорів в Школі вищого корпусу державної служби в жовтні 2009 року.

Відповідно до визначених груп ключових компетентностей було проведено вивчення потреб у навчанні та розвитку керівників І-ІІ категорії посад (адаптація методології 360), у рамках якого була проведена серія з 7 фокус-груп, 2 серії структурованих інтерв’ю з першими заступниками керівників (15 відомств), анкетування близько 30 слухачів попередніх програм Школи. За результатами вивчення потреб у співпраці з Канадською Школою державної служби була розроблена Програма розвитку лідерства 2011, яка включає тренінги («Ефективні публічні виступи та спілкування зі ЗМІ», «Мистецтво ведення переговорів», «Лідерство в команді», «Мистецтво управління змінами», «Стратегічне управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів діяльності», «Особистий розвиток лідера»), індивідуальні консультації щодо тем тренінгів, комунікативні заходи (заходи з розвитку мережі керівників вищого корпусу, виступи запрошених гостей тощо). Програма пройшла пілотування у 2011 році, участь у ній взяли близько 100 осіб – керівників вищого корпусу, що працюють у ЦОВВ, Адміністрації Президента, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті
Кабінету Міністрів України, апаратах судів, інших органах, таких як апарат Уповноваженого з прав людини, Рахункової палати тощо.

Учасники Програми, які взяли участь в обговоренні Програми, позитивно її оцінюють, підкреслюючи її актуальність та корисність для керівників. Існує думка, що таку Програму необхідно продовжувати і варто проводити як для перших осіб у відомствах, так і для керівників різних рівнів.

Серед чинників, які, на думку слухачів Програми, зумовили її успішність, є такі: орієнтація на потреби учасників як до розробки Програми, так і під час її впровадження; системність, продумана логіка; фаховість залучених тренерів; якісне експертне супроводження впродовж Програми та можливості для індивідуальних консультацій; ефективна тренінгова методика, збалансованість теорії та практики, вітчизняного та міжнародного досвіду; можливості для спілкування, обміну досвідом, навчання один від одного та подальшої співпраці; доброзичлива атмосфера/ «безпечне середовище для навчання та розвитку»; гнучкість умов участі (можливість відвідувати тренінги з різними групами).

 

Розвиток інституційної спроможності

Нацдержслужби України до управління персоналом на державній службі та спроможності кадрових служб

 

Важливим напрямом діяльності Проекту була підтримка розвитку спроможності кадрових служб, оскільки вони мають бути підготовлені до того, аби відігравати стратегічну роль у відомствах та слугувати основним радниками з питань ефективного управління людськими ресурсами. Крім пропозицій щодо нового типового положення про кадрову службу ЦОВВ та допомоги у модеруванні обговорень щодо цього документу, Проект провів низку інформаційних сесій та тренінгів для кадровиків. Необхідно відзначити, що за результатами ознайомлення з канадським досвідом за підтримки Проекту у 2009 році була створена Рада керівників кадрових служб ЦОВВ, і, протягом останніх років, Проект надавав допомогу Раді у плануванні її роботи, забезпечував матеріалами для обговорення тощо. Для членів Ради Проект розробив та провів тренінги «Стратегічне лідерство в управлінні людськими ресурсами на державній службі», «Методологія вивчення потреб у навчанні та професійному розвитку державних службовців», а також інформаційну сесію «Оцінювання кандидатів під час добору та просування на державній службі». Керівників кадрових служб залучали до обговорення усіх проектів документів, над якими працював Проект, а також до інтерв’ю при аналізі ситуації у тій, чи іншій сфері.

Проект надавав підтримку для розвитку інституційної спроможності Нацдержслужби України до управління персоналом на державній службі. Так, для персоналу Нацдержслужби України , Школи вищого корпусу державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу надавалися консультації з питань найкращих практик управління людськими ресурсами та шляхів вдосконалення управління персоналом на державній службі в Україні, проводилися такі тренінги, як «Вироблення стратегічного бачення та планування», «Розробка комунікаційної стратегії», «Ґендерний аналіз в процесі розроблення політики», «Методологія вивчення потреб у навчанні та розвитку держслужбовців», «Оцінювання кандидатів на посади під час добору», «Аналіз та оцінювання робіт в організації».

Проект також підтримував участь представників Національного агентства України з питань державної служби у чотирьох навчальних візитах до Канади, у трьох міжнародних річних конференціях Мережі Шкіл та Інститутів державного управління у Східній та Центральній Європі (NISPACee); навчальному візиті до США, трьох семінарах Європейського інституту державного управління (EIPA).

За підтримки Проекту у вересні 2009 року вперше в Україні була проведена дводенна міжнародна конференції на тему: «Політична нейтральність на державній службі: від теорії до практики», в якій взяли участь керівники органів державної влади, що відповідають за проведення державної політики та функціональне управління державною службою з 14 країн світу: Вірменії, Азербайджану, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Італії, Латвії, Нідерландів, Польщи, України, Великобританії. Цей захід був четвертою глобальною конференцією із серії конференцій «Професія у перспективі». Попередні конференції відбулись: 2005 рік - у Нідерландах, 2006 рік –у Фінляндії, 2008 рік – у Канаді.

З додатковою інформацією можна ознайомитися на веб-сайті Проекту: http://www.ucs-hrm.org.ua/

 

Управління державної служби Головдержслужби України у Чернівецькій області

 

 


Конкурс «Кращий державний службовець"

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

початок щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

2012 року

 

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, яка схвалена Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012, одним з головних завдань ставить досягнення високого рівня розвитку людського потенціалу держави, зокрема шляхом формування інноваційної державної кадрової політики у сфері державної служби. Сучасний підхід у державній службі – формування якісно нової особистості, високосвідомого управлінця та ефективного виконавця. Чітке знання та дотримання стандартів законодавства, стратегічне бачення напрямку розвитку державного управління – сучасний код кар’єрного успіху державного службовця.

Важливим чинником вирішення цих завдань є нове законодавство у сфері державної служби, зокрема Закон України «Про державну службу». Саме на новаціях законодавства про державну службу в Україні робиться акцент при проведенні у 2012 році щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Цьогоріч Конкурс за звання кращого державного службовця святкує свій ювілей. Почалося все п’ять років тому на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 року № 1152
Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець.

Конкурс має на меті зростання професіоналізму, відкритості, підвищення авторитету державної служби шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

Конкурс покликаний сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби,  підвищенню кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти. Конкурс проводиться у три етапи: І етап на місцевому рівні протягом березня-квітня, ІІ етап на регіональному рівні протягом травня-червня та ІІІ етап на державному рівні протягом вересня-жовтня. Впродовж 8 місяців учасники Конкурсу зможуть перевірити рівень своєї професійності шляхом проходження співбесіди, захисту творчої роботи, представлення презентації, участі у діловій грі, вирішення складних завдань щодо прийняття управлінських рішень.

Конкурс проходитиме у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».  Вимоги до номінації «Кращий керівник» - загальний стаж державної служби не менше ніж 5 років, з них на керівних посадах не менше як 2 роки; до «Кращого спеціаліста» - загальний стаж роботи не менше ніж 2 роки.

За інформацією щодо участі у Конкурсі у районах і областях необхідно звертатися до районних та обласних державних адміністрацій.

Організаційне забезпечення Конкурсу у Чернівецькій області здійснює Управління державної служби Головдержслужби України у Чернівецькій області. Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб-сайті Управління http://nads.gov.ua/sub/chernovytska

Контактна особа: Балакун Ірина Ярославівна, завідувач сектора реалізації державної політики у сфері державної служби та місцевого самоврядування, тел.: (0372) 57-56-90.

Всеукраїнський щорічний конкурс «Кращий державний службовець» як частина комплексу заходів з професійного розвитку державних службовців спрямований на підготовку нової генерації молодих державних службовців, які обрали служіння народу сенсом свого життя.
 

 

 

 
     

 

 

 
   
Новини
 

27.09.2016
З початку року служба зайнятості працевлаштувала 117 учасників АТО

05.09.2016
Делегація з Вижницького району побувала на ХХІІІ Міжнародному гуцульському фестивалі та фестивалі Гуцульська бриндзя

01.09.2016
У школах району пролунав перший дзвінок!

29.08.2016
На серпневій конференції освітяни району обговорили стан справ у галузі та окреслили перспективи її розвитку

26.08.2016
У районній раді відбувся відкритий Конкурс на право оренди нерухомого майна

10.08.2016
Голову Вижницької районної ради включили до складу Правління Асоціації ОМС "Єврорегіон Карпати - Україна"

12.07.2016
У Банилові відкрили меморіальну дошку загиблим в зоні АТО землякам Івану Діяконюку та Олександру Колотило

12.07.2016
На спільному засіданні колегій райдержадміністрації та районної ради підбито підсумки виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2016 року та обговорено стан соціального захисту учасників АТО

11.07.2016
Відбулися засідання постійних комісій районної ради

28.06.2016
У Вижниці в останню путь провели героя Олега Косована

28.06.2016
Спільним виконанням гімну України та хвилиною мовчання за загиблими Героями розпочали відзначення у Вижниці 20-ї річниці Конституції України

24.06.2016
Рятівники Вижницького району отримали нову форму

23.06.2016
Депутатська комісія відвідала КЗ «Вашківецький центр первинної медико-санітарної допомоги»

23.06.2016
У Вижниці відбулося обговорення Схеми планування території району

16.06.2016
У районній раді засідали комісії

24.05.2016
Співчуття Вижницької районної ради з приводу загибелі учасника антитерористичної операції Віталія Крутофіста

19.05.2016
Вижниччина відзначає День вишиванки

16.05.2016
Відбулися засідання комісій районної ради

15.05.2016
Відбулись заключні змагання з волейболу Спартакіади серед депутатів районної, міських, селищної та сільських рад Вижницького району

09.05.2016
Відбулись урочистості з нагоди 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні


Архів новин
   
   
 
   
© Вижницький район
Створення сайту студія Alternati
за сприянням Вижницької районної ради: Іван Дрончук, Ігор Колотило
Хостинг зображеньhttp://xmages.net найкращий хостинг малюнків - зберігання файлів